Vocal Archive entries:

Fayyaz Khan – Jaijaivanti
Mallikarjun Mansur – Bahaduri Todi
Hirabai Barodekar – Multani
Padma Talwalkar – Lalit.